முஸ்லிம் தனியார் சட்டம், காதி நீதிமன்றம் புரிந்துகொள்ளப்படாதுள்ள உண்மைகள்

இலங்­கையில் முஸ்லிம் தனியார் சட்டம் மற்றும் காதி நீதி­மன்றக் கட்­ட­மைப்பு என்­பன தற்­போது பெரும்…