ஜனாதிபதியின் ஏற்றுமதிப் பொருளாதாரம்: செல்லரித்த அத்திவாரத்தில் அலங்கார மாளிகையா?

ஜனா­தி­பதி விக்­கி­ர­ம­சிங்ஹ இலங்­கையை 2048ஆம் ஆண்­ட­ளவில், அதா­வது சுதந்­திரம் கிடைத்த நூறா­வது வரு­டத்தில்,…

18 வயதை நிர்ணயம் செய்வதால் இளவயதுத் திருமணத்தை இல்லாதொழிக்க முடியுமா?

முஸ்லிம் விவாக விவா­க­ரத்துச் சட்­டத்­தினால் ஆளப்­ப­டு­கின்ற முஸ்லிம் சமூ­கத்தில் திரு­ம­ணத்­திற்­கான வய­தெல்­லையை…

வறுமைக்கோட்டிலும் அதற்குக் கீழும் வாழும் முஸ்லிம்கள் யாவர்?

பல மாதங்­க­ளுக்கு முன்னர் இப்­பத்­தி­ரி­கையில் வௌிவந்த ஒரு கட்­டு­ரையில் முஸ்லிம் சமூ­கத்­தி­லுள்ள பொரு­ளா­தாரப்…