புதிய சட்டம் முழு நாட்டையுமே திறந்தவெளி சிறைச்சாலையாக மாற்றப் போகிறது:ஹக்கீம்

எதையும் பேசு­வ­தற்கும், எழு­து­வ­தற்கும் தயங்­கு­கிற ஒரு சூழலை, எதையும் சொல்­லு­கிற போது அதனால் வேறு விப­ரீ­தங்கள்…