ஜனாதிபதியின் ஏற்றுமதிப் பொருளாதாரம்: செல்லரித்த அத்திவாரத்தில் அலங்கார மாளிகையா?

ஜனா­தி­பதி விக்­கி­ர­ம­சிங்ஹ இலங்­கையை 2048ஆம் ஆண்­ட­ளவில், அதா­வது சுதந்­திரம் கிடைத்த நூறா­வது வரு­டத்தில்,…