ஐ எஸ் அமைப்பை தோற்­க­டித்தோம் ஆனால் முழு­மை­யாக அழிக்­க­வில்லை

உலகம் ஐ.எஸ். அமைப்பை தோற்­க­டித்­துள்­ளது. ஆனால் அந்தத் தீவி­ர­வாதக் குழுவை முழு­மை­யாக அழிக்­க­வில்லை என ஜோர்தான்…